ตัวชี้วัดย่อย : การฝังกลบแบบเทกองควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน - ภาครัฐ (SOE64)